Zadzwoń do nas

Dziś jest sobota 22 czerwca 2024 imieniny: Paulina, Jan, Tomasz

CZĘSTOTLIWOŚĆ WYWOZU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY ŁĘKAWICA

Nieczystości ciekłe winny być usuwane z nieruchomości na terenie Gminy Łękawica zgodnie z zapisami §11 ust. 3 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łękawica, przyjętego uchwałą Rady Gminy Łękawica nr XXVII/154/2020 z dnia 2 września 2020 r., zmienionego uchwałą Rady Gminy Łękawica nr LIX/337/2023 z dnia 25 października 2023r.

Zgodnie §11 ust 3 przedmiotowego Regulaminu:

1) Nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych lub w osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach i terenach przeznaczonych do użytku publicznego należy pozbywać się w następujący sposób:

       a) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

   b) z częstotliwością, uwzględniającą ilość zużytej wody oraz pojemność posiadanych zbiorników i osadników, zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia i do wylewania 
          się nieczystości ciekłych na powierzchnię nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 2;

2) Ustala się następującą minimalną częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych gromadzonych:

       a) w zbiornikach bezodpływowych – nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy;

      b) w osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków – nie rzadziej niż raz na rok.

3) Dopuszcza się zmniejszenie częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych, o której mowa w §11 ust 3 pkt 2 lit a), w przypadku gdy właściciel udokumentuje, iż
w ciągu ostatnich 6 miesięcy zużył mniej niż 5 m3 W takim przypadku właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wywozu nieczystości ciekłych w ilości zgodnej z ilością zużytej wody, stosując zasadę 5 m3 wody – jeden wywóz, z zastrzeżeniem §11 ust 3 pkt 1 lit b), nie rzadziej niż raz na dwa lata. Ilość nieczystości ciekłych odprowadzanych do zbiorników bezodpływowych ustala się na podstawie zużycia wody określonego według wskazań wodomierza głównego.

 

Wójt Gminy Łękawica

Tadeusz Tomiczek

Zobacz profil na Facebooku