Zadzwoń do nas

Dziś jest niedziela 23 czerwca 2024 imieniny: Wanda, Józef, Albin

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

 Zgodnie z art. 5 ust. 1 (pkt 2, pkt 3a i pkt 3b) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1469 z późn. zm.) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

  • przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone
    w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.
  • gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków;
  • pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi;

Zgodnie z art. 6 ust. 1 w/w ustawy do obowiązków właścicieli nieruchomości, niepodłączonych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, należy udokumentowanie korzystania z usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków poprzez okazanie stosownej umowy i dowodów uiszczania opłat za te usługi. Należy pamiętać, że posiadane rachunki/faktury muszą potwierdzać regularność i ilość wywozu nieczystości z danej nieruchomości.

 

Wójt Gminy Łękawica

Tadeusz Tomiczek

Zobacz profil na Facebooku