Zadzwoń do nas

Dziś jest niedziela 26 maja 2024 imieniny: Filip, Paulina, Marianna

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI   W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W ŁĘKAWICY

 

§1

Prawo korzystania.

1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy.

2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.

3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:

a) okazać dowód osobisty,

b) wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu,

c) wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

4. Dane osobowe czytelników wykorzystane zostaną  w celu realizacji ustalonych zadań biblioteki. Podlegają one ochronie i  nie będą udostępniane innym podmiotom.

5. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.

6. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.

7. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z wypożyczalni.

8. Czytelnik korzystający z wypożyczalni zostawia teczkę lub torbę w miejscu do tego wyznaczonym.

§2

Wypożyczanie. 

1. Wypożyczyć  można  10 książek.

2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 60 dni.

3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

4. Biblioteka może zażądać zwrotu książek przed terminem , jeśli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.

5. Na prośbę czytelnika bibliotekarz może dokonać rezerwacji książki.

6. Dzieci do lat 15 mogą wypożyczać książki dla czytelników dorosłych za zgodą rodzica.

7. Książki zarezerwowane czytelnik powinien odebrać w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji o ich dostępie.

8. Wybrane książki czytelnik rejestruje u  bibliotekarza, jemu też zwraca wypożyczone książki.

9. Bibliotekarz na prośbę czytelnika pomaga w doborze literatury.

  

§3

Kaucje.

1. Kaucje od czytelników pobierane są w następujących przypadkach:

a) jeżeli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem Gminy Łękawica - w kwocie aktualnej wartości wypożyczanej książki,

b) przy wypożyczaniu szczególnie cennych książek - w kwocie aktualnej wartości wypożyczanej książki.

2. Pobrana kaucja zostaje zwrócona czytelnikowi w momencie zaprzestania korzystania z usług biblioteki po okazaniu dowodu wpłaty.

3. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z biblioteki nie odebrana kaucja jest wpłacana na dochody GBP w  Łękawicy.

 

§4

Poszanowanie i zabezpieczenie książek.

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania wypożyczanych książek, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala Dyrektor Biblioteki. Za jego zgodą czytelnik może dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej książki - inną, nie mniejszej wartości, przydatną dla biblioteki.

 

 §5

Przetrzymanie książek. 

1. Za przetrzymanie książek ponad określony  termin  biblioteka pobiera opłatę w wysokości 1 zł. od egzemplarza za każdy miesiąc przetrzymania.

2. Czytelnik do którego wysyłane zostało  upomnienie w sprawie zwrotu książek , pokrywa jego koszty.

3. Jeżeli czytelnik mimo wysyłanych upomnień nadal odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka może dochodzić swych roszczeń zgodnie  z przepisami prawa.

4. Biblioteka może podać do publicznej wiadomości nazwiska osób złośliwie uchylających się od zwrotu książek. 

§6

Przepisy końcowe. 

Czytelnik nie  stosujący się do przepisów Regulaminu Wypożyczalni GBP w Łękawicy  może być czasowo, bądź na stałe pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor GBP w Łękawicy.

Zobacz profil na Facebooku