Zadzwoń do nas

Dziś jest sobota 22 czerwca 2024 imieniny: Paulina, Jan, Tomasz

EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Wójt Gminy Łękawica na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1469 z późn. zm.) prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków. Urządzenia te należy zgłosić do przedmiotowej ewidencji niezwłocznie po oddaniu obiektu budowlanego do eksploatacji lub bezpośrednio po powzięciu informacji o istnieniu obowiązku zgłoszenia. W przypadku zmiany danych zawartych w złożonym już w tut. Urzędzie zgłoszeniu, właściciel zobowiązany jest złożyć korektę zgłoszenia w terminie 14 dni od daty nastąpienia zmiany.

 Druk zgłoszenia można otrzymać w Urzędzie Gminy w Łękawicy – biuro nr 34 (II piętro),  na stronie www.lekawica.com.pl w plikach do pobrania lub w Menu - zakładka Gospodarka nieczystościami ciekłymi/Formularze oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  www.bip.lekawica.com.pl – zakładka Informator/Ochrona środowiska/Nieczystości ciekłe/ Ewidencja – formularze.

Wypełniony druk pt. : „Zgłoszenie do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków” można złożyć:

  • osobiście na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy w Łękawicy - biuro nr 28 (I piętro, sekretariat),
  • drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Łękawicy, ul. Wspólna 24, 34-321 Łękawica;
  • w formie elektronicznej,   tj.   w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

 

Wójt Gminy Łękawica

Tadeusz Tomiczek

Zobacz profil na Facebooku