Zadzwoń do nas

Dziś jest czwartek 18 kwietnia 2024 imieniny: Apoloniusz, Bogusława, Bogusław

Właściciele nieruchomości, niepodłączonych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, są zobowiązani do gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub w przydomowych oczyszczalniach ścieków oraz do pozbywania się tych nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2519 z późn. zm). Gmina Łękawica prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków. Do obowiązków właścicieli nieruchomości, niepodłączonych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, należy udokumentowanie korzystania z usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków poprzez okazanie stosownej umowy i dowodów opłat. Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z przydomowej oczyszczalni ścieków wykonywane są przez gminną jednostkę organizacyjną lub firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, których wykaz zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej  www.bip.lekawica.com.pl – zakładka Informator / Ochrona środowiska / Nieczystości ciekłe / Inne. 

Nieczystości ciekłe winny być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący niedopuszczenie do przelania zbiornika bezodpływowego, jednak nie rzadziej niż jeden raz na kwartał – zgodnie z zapisami §11 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łękawica, przyjętego uchwałą Rady Gminy Łękawica nr XXVII/154/2020
z dnia 2 września 2020 r.

W związku z powyższym proszę właścicieli nieruchomości, niepodłączonych do gminnej sieci kanalizacyjnej, do wypełnienia druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenia go wraz
z kserokopią zawartej umowy na odbiór nieczystości ciekłych i dowodem uiszczenia opłaty za ostatnią usługę wywozu nieczystości (rachunek, faktura) do Urzędu Gminy
w Łękawicy w terminie do 31.03.2023 r. Druk zgłoszenia można otrzymać w Urzędzie Gminy w Łękawicy – biuro nr 34 (II piętro),  na stronie www.lekawica.com.pl w plikach do pobrania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  www.bip.lekawica.com.pl – zakładka Informator / Ochrona środowiska / Nieczystości ciekłe / Ewidencja – formularze. Wypełniony druk pt.: „Zgłoszenie do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków” wraz z wymaganymi dokumentami proszę złożyć do Urzędu Gminy w Łękawicy biuro nr 28 (I piętro, sekretariat), przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Łękawicy, ul. Wspólna 24, 34-321 Łękawica; w formie elektronicznej,   tj.   w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wszystkie budynki, niepodłączone do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, będą podlegać kontroli w zakresie sposobu postępowania z powstającymi na jej terenie nieczystościami ciekłymi.

Wójt Gminy Łękawica Tadeusz Tomiczek

 

INFORMACJA

dot. budynków niepodłączonych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej z terenu gminy Łękawica

Zobacz profil na Facebooku