Zadzwoń do nas

Dziś jest czwartek 18 kwietnia 2024 imieniny: Apoloniusz, Bogusława, Bogusław

UCHWALONO NOWE STAWKI  ZA ODPADY.

Szanowni mieszkańcy!

Na ostatniej sesji Rada Gminy Łękawica uchwaliła pakiet uchwał dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi i nieczystościami ciekłymi na terenie gminy Łękawica stanowiących akty prawa miejscowego.

Rada Gminy Łękawica zdecydowała, że Gmina przejmie odpady komunalne zarówno od właścicieli nieruchomości zamieszkałych jak i właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, płacić będą ryczałt wyliczony w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, a w przypadku właścicieli nieruchomości nie zamieszkałych ustalona została miesięczna stawka za pojemnik o określonej pojemności.

Stawka miesięczna opłaty od mieszkańca za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

  • obniżona stawka w wysokości 6,00 zł, w przypadku gdy odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób selektywny.
  • stawka podstawowa w wysokości 14,00 zł, w przypadku gdy odpady komunalne nie są gromadzone w sposób selektywny,

Dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, zostały uchwalone poszczególne stawki za pojemniki z uwzględnieniem ich pojemności i rodzaju oddanego odpadu.

Nowo uchwalone stawki za gospodarowanie odpadami będą obowiązywać od dnia 1 lipca 2013 r.

Uchwalono także termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata ta wnoszona będzie przez właściciela nieruchomości z góry bez wezwania – co kwartał.

Podjęto również uchwałę określającą szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych:

- odpady komunalne zebrane selektywnie  - 1 raz w miesiącu;

- odpady wielkogabarytowe, zużyte opony i zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny  - 2 razy w roku;

- odpady budowlane i rozbiórkowe – za dodatkową odpłatnością zgodną z uchwałą Rady Gminy.

 

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych:

- odpady komunalne zbierane selektywnie lub nieselektywnie – minimum 1 raz w miesiącu;

- pozostałe odpady zbierane selektywnie – za dodatkową odpłatnością zgodną z uchwałą Rady Gminy.

 

Odpady poza ustaloną zbiórką, można będzie oddawać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych po jego zorganizowaniu

Zobacz profil na Facebooku